Thursday, January 14, 2016

in the middle of something/doing somethingin the middle of something
in the middle of something
source: weirdnutdaily.com

วันนี้อยากจะนำเสนอ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า

in the middle of something/doing something 

ซึ่งแปลว่า ยุ่งอยู่กับอะไรซักอย่างหรือยุ่งอยู่กับการทำอะไรซักอย่าง เช่น
กำลังส่งรายงานให้เจ้านายเราก็อาจจะพูดว่า
I am in the middle of crating a report for my boss.
(ไอ แอม อิน เธอะ มิดดึล อาฟ คริเอททิง อะ รีพอร์ท ฟอร์ มาย บอสซ์ )

หรือถ้าอยากจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าแล้วอยากจะรู้ว่าเขาว่างที่จะคุยหรือเปล่าก็สามารถพูดได้ว่า

I would like to discuss the project with you. Could I come to see you at your desk or are you in the middle of something?
(ไอ วูด ไลค์ ทู ดิสคัสซ์ เดอะ พราเจค วิธ ยู คูดได คัม ทู  ซี ยู แอท ยัว เดสค์ ออร์ อาร์ ยู อิน เดอะ มิดดึล อาฟ ซัมธิง) ผมอยากจะปรึกษาหารือเรื่องโครงการกับคุณ ผมมาหาที่โต๊ะคุณได้ใหม๊ หรือว่าคุณติดอะไรอยู่


in the middle of nowhere
in the middle of nowhere
Source:files.wordpress.com
พอพูดถึง in the middle of something ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีอีก สำนวนหนึ่ง ที่ควรจะพูดด้วคือ

in the middle of nowhere

สำนวนนี้แปลว่า อยู่ไกลมาก (in a very remote place) บางทีก็เติม out เข้าไปข้างหน้า เป็น

out in the middle of nowhere
ซึ่งแปลเหมือนกันคือห่างไกลจากผู้คน อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลคน

That beautiful waterfall is located in the middle of nowhere.
แธท บิวติฟูล วอร์เตอร์ฟอล อีสซ์ โลเคททิด อิน เธอะ มิดดึล ออฟ โนแวร์
น้ำตกที่สวยแห่งนั้นอยู่ที่ห่งไกลผู้คนมาก

 Bangkok is not in the middle of nowhere.
 ( อีสซ์ นอท อิน เธอะ มิดดึล ออฟ โนแวร์ )
กรุงเทพไม่ได้อยู่ไกล

Sometimes you find yourself in the the middle of nowhere and sometimes, in the middle of nowhere , you find yourself.
(ซัมไทอัมซ์ ยู ไฟนด์ ยัวเซลฟ์ อิน เธอะ มิดดึล ออฟ โนแวร์ แอนด์ ซัมไทอัมซ์ อิน เธอะ มิดดึล ออฟ โนแวร์  ยู ไฟนด์ ยัวเซลฟ์ )
บางครั้งคุณก็พบว่าตัวเองหลงไปอยู่ที่ใหนก็ไม่รู้ และก็บางครั้งคุณก็ค้นพบตัวเองจากที่ที่ห่างไกลจากผู้คน

In the middle of each and every difficulty lies opportunity.
(อิน เธอะ มิดดึล ออฟ  อีชจฺ แอนด์ เอฟว์รี ดิฟเฟอะคัลที ลายซ์ ออฟพอร์ทิวนิที)
ท่ามกลางทุกๆความลำบากจะมีโอกาสซ่อนอยู่

each and every เป็นการเน้นคำนามที่มาตามหลัง หรือจะใช้คำว่า every single (เอฟว์รี ซิงกึล) ก็จะได้ความหมายที่เหมือนกัน

Share:

0 comments:

Post a Comment