Tuesday, December 28, 2021

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ตอน History of Technology ประวัติศาตร์เทคโนโลยี่เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ตอน History of Technology
ประวัติศาตร์เทคโนโลยี่- Evolution of Technology
slideserve.comสวัสดีครับ วันนี้อยากนำเสนอเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความเป็นมาของ เทคโนโลยี่ซึ่งต้องย้อนไปเมื่อ 3.3 ล้านปีมาแล้ว เทคโนโลยี่มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานซึ้งน่าศึกษาน่าเรียนรู้มาก มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเกร็ดความรู้ในตอนที่มีชื่อว่า History of Technology (ฮิสทริ อัฟ เทคนอลโลจีประวัติศาตร์เทคโนโลยี่ ไปด้วยกันครับ สามารถดูต้นฉบับได้ที่ https://www.britannica.com/story/history-of-technology-timeline

History of Technology - The first tools
History of Technology - The first tools
wikimedia.org


3.3 million years ago: The first tools
The history of technology begins even before the beginning of our own species. Sharp flakes of stone used as knives and larger unshaped stones used as hammers and anvils have been uncovered at Lake Turkana in Kenya. The tools were made 3.3 million years ago and thus were likely used by an ancestor such as Australopithecus.

3.3 ล้านปีที่แล้ว: กำเนิดเครื่องมือ
ประวัติศาตร์เทคโนโลยี่ เริ่มก่อนจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์ของเรา แผ่นหินที่คมๆใช้แทนมีดและหินที่ไม่มีรูปทรงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าใช้เป็นค้อน ทั่ง (anvil - noun -แอน'วิล - ทั้งสำหรับเอาไว้ตี) ถูกค้นพบที่ ทะเลสาบเทอคาน่า ที่ประเทศเคนยา เครื่องมือเหล่านี้ถูกทำขึ้นเมื่อ 3.3 ล้านปีทีแล้ว ดูน่าจะเป็นได้ว่าจะถูกใช้โดยบรรพบุรุษของมนุษย์ เช่น ออสตราโลพิเทคัส หรือที่เรียกว่ามนุษย์วานร (อ่านเพิ่มเติมที่ กำเนิดวิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมต)

History of Technology - First Fire
History of Technology - First Fire
miro.medium.com


1 million years ago: Fire
When humanity first used fire is still not definitively known, but, like the first tools, it was probably invented by an ancestor of Homo sapiens. Evidence of burnt material can be found in caves used by Homo erectus beginning about 1 million (and maybe even 1.5 million) years ago.

1 ล้านปีที่แล้ว: กำเนิดไฟ
มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟเมื่อไหร่ไม่เป็นที่แน่ชัด  (definitively - adv - เดฟฟิน'นิทิฟว) แต่น่าจะคล้ายกับเครื่องมื่อแรกๆ ไฟน่าจะถูกเริ่มใช้โดยบรรพบุรุษของมนุษย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Homo sapiens, ภาษาละตินแปลว่า "คนฉลาด" หรือ "ผู้มีปัญญา") มีการค้นพบลักฐานของวัตถุที่ถูกไหม่ในถ้ำซึ่งถูกใช้โดยมนุษย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Homo erectus, แปลว่า "มนุษย์ที่ยืนตรง" มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า ērigere ซึ่งแปลว่า ตั้งให้ตรง) ประมาณ 1 ล้นปีทีแล้ว (หรือบางทีอาจจะ 1.5ล้านปีที่แล้ว)

History of Technology - Neolithic Revolution
History of Technology - Neolithic Revolution
wp.com


20,000 to 15,000 years ago: Neolithic Revolution
During the Neolithic Period several key technologies arose together. Humans moved from getting their food by foraging to getting it through agriculture. People came together in larger groups. Clay was used for pottery and bricks. Clothing began to be made of woven fabrics. The wheel was also likely invented at this time.

20,000 ถึง 15,000 ปีที่แล้ว : การปฏิวัติยุคหินใหม่ 
ในช่วงยุคหินใหม่  (Neolithic นีโอลิทิค = New Stone Age) มีเทคโยโลยี่หลายอย่างเกิดขึ้น มนุษย์ได้เปลี่ยนจากการออกหาอาหารมาเป็นการทำเกษตรกรรม (agriculture - noun - แอก' กริคัลเชอะ) มนุษย์เริ่มอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ดินเหนียวถูกนำมาทำ เครื่องปั้นดินเผา (pottery - noun -พอททะริ) และอิฐ (brick - noun - บริค) เสื้อผ่าเริ่มถูกทำมาจากการทอ (weave - verb - วีฟว, woven - verb 3 - โวเวิน) จากผ้า (fabric - noun - แฟบ'ริค) ล้อก็ดูเหมือนจะถูกสร้างในยุคนี้

History of Technology - Irrigation
History of Technology - Irrigation
www.irrigationaustralia.com.au

6,000 BCE: Irrigation
The first irrigation systems arose roughly simultaneously in the civilizations of the Tigris-Euphrates river valley in Mesopotamia and the Nile River valley in Egypt. Since irrigation requires an extensive amount of work, it shows a high level of social organization.

6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช: กำเนิดการชลประทาน
BCE (Before the Common Era) = BC (Before Christ)
ระบบชลประทาน (irrigation - noun - เออระเก'เชิน) เริ่มแรกเกิดขึ้นพร้อมกันในอารยธรรมของหุบเขาแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีส์ในเมโสโปเตเมียและหุบเขาแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ เนื่องจากการชลประทานต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก จึงแสดงให้เห็นถึงการจัดองค์กรทางสังคมในระดับสูง

History of Technology - Sailing
greenarea.me


4,000 BCE: Sailing
The first sailing ships were used on the Nile River. Since the Nile does not allow as much space for free sailing as the ocean, these ships also had oars for navigation.

4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช: กำเนิดการแล่นเรือใบ
เรือใบลำแรกถูกใช้ที่แม่น้ำไนล์ เนื่องจากในแม่น้ำไนล์ไม่ได้ให้พื้นแล่นเรืออย่างอิสระมากเท่ากับในมหาสมุทร เรือเหล่านี้จึงต้องมีพายสำหรับการเดินเรือด้วย

History of Technology - Iron
History of Technology - Iron
cloudfront.net


1,200 BCE: Iron
About this time, the production of iron became widespread as that metal supplanted bronze. Iron was much more abundant than copper and tin, the two metals that make up bronze, and thus put metal tools into more hands than ever before.

1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช: กำเนิดเหล็ก
ในช่วงนี้ มีการใช้ผลิตภัณ์ที่ทำมาจากเหล็กอย่างแพร่หลายเนื่องจากโลหะเข้ามาแทน (supplant - verb - ซะพลานทฺ) ทองสัมฤทธ์ (bronze - noun - บรอนซ) เหล็กมีมากมายกว่าทองแดง (copper - noun - คอพ'เพอะ)และดีบุค ซึ่งทองสัมฤทธ์ทำมาจากทองแดงและดีบุค ซึ่งนั่นก็๋ทำให้มีเครื่องมือที่เป็นโลหะใช้มากกว่าเดิมอย่างมากมาย

850 CE: Gunpowder (CE - Christ Era)
Alchemists in China invented gunpowder as a result of their search for life-extending elixirs. It was used to propel rockets attached to arrows. The knowledge of gunpowder spread to Europe in the 13th century.

คริสต์ศักราชที่ 850 : กำเนิดดินปืน
นักเล่นแร่แปรธาตุ (alchemist - noun - แอลคิมิสซฺ)ในประเทศจีนได้คิดค้นดินปืน ซึ่งได้จากการค้นหายาอายุวัฒนะ (elixir - noun - อีลิค'เซอะ) ดินปืนได้ถูกใช้ขับเคลื่อนจรวดที่ติดอยู่กับลูกธนู ความรู้เรื่องดินปืนได้ถูกแผยแพร่ไปในยุโรปในศตวรรษที่ 13

history of technology - windmill
history of technology - windmill
wikimedia.org950: Windmill
Nearly 5,000 years after the first sailing ships, the wind was first used to operate a mill. The first windmills were in Persia. They were horizontal windmills in which the blades were set on a vertical shaft. Later, European windmills were of the vertical type. It has been speculated that the windmill may have been invented independently in Persia and in Europe.

คริสต์ศักราชที่ 950: กำเนิดกังหันลม
เกือบจะกว่า 5 พันปีหลังจากมีเรือเดินทะเลลำแรก ลมถูกใช้เพื่อควบคุมการหมุนของกังหัน กังหันลมอันแรกถูกใช้ที่ เปอร์เซีย ซึ่งเป็นกังหันลมแบบแนวนอน ใบกังหันตั้งในแนวตั้งบนเพลา (shaft - noun - แชฟทฺ)
ต่อมากังหันลมในยุโรปก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้ง (type of wind turbine) มีการสันนิษฐานว่ากังหันลมอาจจะถูกสร้างโดยไม่มีความเกี่ยวของกันระหว่างในเปอร์เซียและยุโรป

History of Technology - First Compass
History of Technology - First Compass
nationalmaglab.org


1044: Compass
The first definitive mention of a magnetic compass dates from a Chinese book finished in 1044. It describes how soldiers found their way by using a fish-shaped piece of magnetized iron floating in a bowl of water when the sky was too cloudy to see the stars.

คริสต์ศักราชที่ 1044: กำเนิดเข็มทิศ
เข็มทิศแม่เหล็กที่ถูกกล่าวถึงอันแรกในหนังสือของจีนถูกสร้างสำเร็จในปี ค.ศ. 1044 มีการกล่าวถึงวิธีที่ทหารได้หาเส้นทางโดยการใช้ แท่งแม่เหล็กที่มีรูปร่างคล้ายปลาลอยอยู่ในถ้วยน้ำถ้วย ตอนที่ทองฟ้ามีเมฆมากจนไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้

history of technology - mechanical clock นาฬิการไขลาน
pinimg.com


1250–1300: Mechanical clock
Hourglass and water clocks had been around for centuries, but the first mechanical clocks began to appear in Europe toward the end of the 13th century and were used in cathedrals to mark the time when services would be held.

คริสต์ศักราชที่ 1250–1300: กำเนิดนาฬิกาไขลาน
มีการใช้นาฬิกาทราย (hourglass - noun - เอา'เออะกลาส/sandglass - noun - แซนด์กลาส) และนาฬิกาน้ำมาเป็ฯเวลนหลายศตวรรษ แต่นาฬิไขลานปรากฏครั้งแรกที่ยุโรปตอนปลายศตวรรษที่ 13 และถูกใช้ในมหาวิหาร (cathedral - noun - คะธี'ดรัล) เพื่อบอกเวลาที่จะเปิดให้บริการ

History of Technology - Printing
History of Technology - Printing
agefotostock.com


1455: Printing
Johannes Gutenberg completed the printing of the Bible, which was the first book printed in the West using movable type. Gutenberg’s printing press led to an information explosion in Europe.

คริสต์ศักราชที่ 1455: การพิมพ์
โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค ได้พิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลเสร็จ ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ในตะวันตกโดยใช้ที่พิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้  แท่นพิมพ์ (printing press - noun - พริน'ทิง เพรส) ของกูเทินแบร์คได้นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่แพร่หลายในยุโรป

history of technology - steam engine
history of technology - steam engine
gettyimages.com


1765: Steam engine
James Watt improved the Newcomen steam engine by adding a condenser that turned the steam back into liquid water. This condenser was separate from the cylinder that moved the piston, which meant that the engine was much more efficient. The steam engine became one of the most important inventions of the Industrial Revolution.

คริสต์ศักราชที่ 1765: กำเนิดเครื่องจักรไอน้ำ
เจมส์ วัตต์ได้ปรับปรุงเครื่องจักร์ไอน้ำ (steam engine - noun - สตรีม เอนจิน) ของโทมัส นิวโคเมน โดยการเพิ่ม คอนเดนเซอร์/คอยล์ร้อน (condenser - noun - คันเดน'เซอะ / อ่านเพิ่มเติม คอนเดนเซอร์ คืออะไร?) ที่ทำให้ไอน้ำกลับเป็นน้ำของเหลว คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อย นี้แยกจากกระบอกสูบ (cylinder - noun - ซิล'ลินเดอะ) ที่เคลื่อนลูกสูบ (piston - noun - พิส'เทิน) ซึ่งนั้นหมายความว่าเครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น เครื่องจักรไอน้ำกลายเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution - noun - อินดัส'เทรียล เรฟ'วะลิว'เชิน)


history of technology - railways
history of technology - railways
sqspcdn.com1804: Railways
English engineer Richard Trevithick improved James Watt’s steam engine and used it for transport. He built the first railway locomotive at an ironworks in Wales.

คริสต์ศักราชที่ 1804: กำเนิดรถไฟ
ริชาร์ด ทรีวิธิค วิศวกรชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ไอน้ำของ เจมส์ วัตต์ และใช้สำหรับการขนส่ง เขาสร้างหัวรถจักรรถไฟขบวนแรกที่โรงงานเหล็กในเวลส์

1807: Steamboat
Robert Fulton put the steam engine on water. His steamboat that was eventually called the Clermont took 32 hours to go up the Hudson River from New York City to Albany. Sailing ships took four days.

คริสต์ศักราชที่ 1807: กำเนิดเรือกลไฟ เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
 โรเบิร์ต ฟุลตัน วางเครื่องยนต์ไอน้ำลงบนน้ำ เรือกลไฟของเขาที่ในที่สุดเรียกว่าเคลมงต์ใช้เวลา 32 ชั่วโมงแล่นขึ้นแม่น้ำฮัดสันจากรัฐนิวยอร์กซิตี้ไปยังออลบานี ในขณะที่เรือใบใช้เวลาสี่วัน

history of technology - first known photograph
history of technology - first known photograph
www.thoughtco.com


1826/27: Photography
In the early 1820s, Nicéphore Niépce became interested in using a light-sensitive solution to make copies of lithographs onto glass, zinc, and finally a pewter plate. He then had the great idea to use his solution to make a copy of an image in a camera obscura (a room or box with a small hole in one end through which an image of the outside is projected). In 1826 or 1827, he made an eight-hour-long exposure of the courtyard of his house, the first known photograph.

คริสต์ศักราชที่ 1826/27: กำเนิดการถ่ายภาพ
ในช่วงต้นทศวรรษ 1820 นีเซฟอร์ เนียปส์เริ่มให้ความสนใจในการใช้สารละลาย (solution - noun - ซอลลิว'เชิน) ที่ไวต่อแสง (light-sensitive - noun - ไลท์เซนซิทิฟวฺ) มาทำสำเนาภาพพิมพ์ลงบนแก้ว สังกะสี และสุดท้ายคือแผ่นดีบุกผสมตะกั่ว จากนั้นเขามีความคิดที่ดีที่จะใช้สารละลายของเขาทำสำเนาภาพจากกล้อง obscura กล้องทาบเงา (กล่องที่มีรูเล็ก ๆ ที่ปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเอาภาพที่ได้จากด้านนอกมาใช้) ในปี ค.ศ. 1826 หรือ ค.ศ. 1827 เขาถ่ายภาพลานบ้านของเขาโดยเปิดความเร็วชัตเตอร์ค้างไว้นานแปดชั่วโมง ซึ่งนั่นเป็นรูปถ่ายรูปแรกของโลก (more information ภาพถ่ายจากกล้อง ภาพแรกของโลก)

history of technology - reaper
history of technology - reaper
www.thoughtco.com


1831: Reaper
For thousands of years, harvesting crops was very labour-intensive. That changed with Cyrus McCormick’s invention of the mechanical reaper. The earliest reaper had some mechanical problems, but later versions spread throughout the world.


คริสต์ศักราชที่ 1831: กำเนิดเครื่องเก็บเกี่ยวเชิงกล
เป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่การเก็บเกี่ยวพืชผลต้องใช้แรงงานมาก (labour-intensive - noun - อินเทน'ซิฟว | a process or industry that requires a large amount of labor to produce its goods or services.) สิ่งนั้นเปลี่ยนไปด้วยการประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวของไซรัส แมคคอร์มิก เครื่องเก็บเกี่ยวรุ่นแรกสุดมีปัญหาทางกลไก แต่รุ่นหลังๆ ได้แพร่กระหายไปทั่วโลก

history of technology - telegraph
history of technology - telegraph
allaboutcircuits.com1844: Telegraph
Samuel Morse was a successful painter who became interested in the possibility of an electric telegraph in the 1830s. He patented a prototype in 1837. In 1844 he sent the first message over the first long-distance telegraph line, which stretched between Washington, D.C., and Baltimore. The message: “What hath God wrought.”

คริสต์ศักราชที่ 1844: กำเนิดโทรเลข
ซามูเอล มอร์สเป็นจิตรกรที่ประสบความสำเร็จซึ่งเริ่มสนใจในความเป็นไปได้ของโทรเลข (telegraph - noun - เทล'ละกราฟ) ไฟฟ้าในช่วงทศวรรษที่ 1830 เขาจดสิทธิบัตร (patent - verb -  แพท'ทันทฺ) ต้นแบบในปี 1837 ในปี 1844 (พ.ศ. 2387) เขาได้ส่งข้อความแรกไปยังสายโทรเลขทางไกลสายแรกซึ่งทอดยาวระหว่างกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และบัลติมอร์ ด้วยข้อความ: “พระเจ้าได้ทรงกระทำอะไร” (What has God done)

history of technology - telephone
history of technology - telephone
wikimedia.org1876: Telephone
Once it was possible to send information through a wire in the form of dots and dashes, the next step was actual voice communication. Alexander Graham Bell made the first telephone call, on March 10, 1876, when he asked his assistant Tom Watson to come to him: “Mr Watson—come here—I want to see you.”


คริสต์ศักราชที่ 1844: กำเนิดโทรศัพท์
เมื่อสามารถส่งข้อมูลผ่านสายในรูปแบบของจุดและขีดกลาง ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารด้วยเสียงจริง อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ โทรศัพท์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.1876 (พ.ศ. 2419) เมื่อเขาขอให้ผู้ช่วยทอม วัตสันมาหาเขาว่า "คุณวัตสัน มานี่สิ ฉันอยากพบคุณ"
1876: Internal-combustion engine
German engineer Nikolaus Otto built an engine that, unlike the steam engine, used the burning of fuel inside the engine to move a piston. This type of engine would later be used to power automobiles.


คริสต์ศักราชที่ 1844: เครื่องยนต์สันดาปภายใน
วิศวกรชาวเยอรมัน นิโคเลาส์ อ็อตโต สร้างเครื่องยนต์ซึ่งต่างจากเครื่องยนต์ไอน้ำ ที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์เพื่อเคลื่อนลูกสูบ ต่อมาเครื่องยนต์ประเภทนี้จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานให้กับรถยนต์

history of technology - electric light
history of technology - electric light
www.bulbs.com1879: Electric light
After thousands of trials, American inventor Thomas Edison got a carbon-filament light bulb to burn for 13½ hours. Edison and others in his laboratory were also working on an electrical power distribution system to light homes and businesses, and in 1882 the Edison Electric Illuminating Company opened the first power plant.

คริสต์ศักราชที่ 1879: กำเนิดแสงไฟฟ้า
หลังจากการทดลองหลายพันครั้ง โธมัส เอดิสัน นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ก็ได้หลอดไฟแบบไส้คาร์บอนที่สามารถจุดได้เป็นเวลา 13½ ชั่วโมง เอดีสันและคนอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการของเขากำลังทำงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านและธุรกิจที่มีแสงสว่างเพียงพอ และในปี 1882 บริษัท Edison Electric Illuminating ก็ได้เปิดโรงไฟฟ้าแห่งแรกขึ้น

history of technology - first automobile
history of technology - first automobile
www.daimler.com1885: Automobile
The internal-combustion engine improved, becoming smaller and more efficient. Karl Benz used a one-cylinder engine to power the first modern automobile, a three-wheeled car that he drove around a track. However, the automobile did not make a commercial splash until 1888, when his wife, Bertha, exasperated with Karl’s slow methodical pace, took an automobile without his knowledge on a 64-mile trip to see her mother.

คริสต์ศักราชที่ 1885: กำเนิดรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาร์ล เบนซ์ ใช้เครื่องยนต์สูบเดียวเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์สมัยใหม่คันแรก ซึ่งเป็นรถสามล้อที่เขาขับไปในสนามแข่ง อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไม่ได้สร้างในเชิงพาณิชย์จนกระทั่งปี ค.ศ. 1888 เมื่อเบอร์ธาภรรยาของเขาโกรธจัดด้วยการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ของคาร์ล ขับรถไปพบแม่ของเธอระยะทาง 64 ไมล์โดยที่เขาไม่รู้เลย

history of technology - radio
history of technology - radio
spectrum.ieee.org1901: Radio
Guglielmo Marconi had been experimenting with radio since 1894 and was sending transmissions over longer and longer distances. In 1901 his reported transmission of the Morse code letter S across the Atlantic from Cornwall to Newfoundland excited the world.

คริสต์ศักราชที่ 1901:  วิทยุ
กูลเยลโม มาร์โกนี ได้ทดลองวิทยุมาตั้งแต่ปี 1894 และได้ส่งสัญญาณไปในระยะทางที่ไกลขึ้นและไกลขึ้น ในปี 1901 ข่าวการส่งรหัสมอร์สรหัส S ของเขา ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากคอร์นวอลล์ไปยังนิวฟันด์แลนด์ทำให้ผู้คนในโลกตื่นเต้น

history of technology - airplane
history of technology - airplane
airandspace.si.edu


1903: Airplane
On December 17 Orville Wright made the first airplane flight, of 120 feet, near Kitty Hawk, North Carolina. He and his brother Wilbur made four flights that day. On the last, Wilbur flew 852 feet.


คริสต์ศักราชที่ 1903: เครื่องบิน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ออร์วิลล์ ไรท์ ได้ทำการบินเครื่องบินครั้งแรกด้วยความสูง 120 ฟุต ใกล้กับเมืองคิตตี้ ฮอว์ก รัฐนอร์ทแคโรไลนา เขาและวิลเบอร์น้องชายของเขาทำการบินสี่เที่ยวบินในวันนั้น สุดท้าย วิลเบอร์บินได้ 852 ฟุต

history of technology - rocketry
history of technology - rocketry
www.nasa.gov1926: Rocketry
As a young boy in the late 1890s, Robert Goddard was inspired by H.G. Wells’s The War of the Worlds and the possibilities of space travel. As a middle-aged man in the mid-1920s, he achieved the first test flight of a liquid-fueled rocket, from his aunt’s farm in Auburn, Massachusetts. The rocket flew 12.5 meters (41 feet) in the air.

คริสต์ศักราชที่ 1926: กำเนิดจรวด
ในช่วงปลายทศวรรษ 1890 โรเบิร์ต ก็อดเดิร์ด ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กหนุ่ม ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ The War of the Worlds ซึ่งเขียนโดย เอช.จี. เวลส์ และ ความเป็นไปได้ที่จะเดินทางไปในอวกาศ ในช่วงวัยกลางคนในช่วงกลางปี ​​1920 เขาประสบความสำเร็จ (achieve - verb - อะชีฟว) ในการทดสอบบินครั้งแรกด้วยจรวดเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว ที่ฟาร์มของป้าของเขาในเมืองออเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ จรวดของเขาบินไปได้ 12.5 เมตร (หรือ 41 ฟุต) 

 
history of technology - television
history of technology - television
www.sri.com1927: Television
After the development of radio, the transmission of an image was the next logical step. Early television used a mechanical disk to scan an image. As a teenager in Utah, Philo T. Farnsworth became convinced that a mechanical system would not be able to scan and assemble images multiple times a second. Only an electronic system would do that. In 1922 the 16-year-old Farnsworth worked out a plan for such a system, but it wasn’t until 1927 that he made the first electronic television transmission, a horizontal line.

คริสต์ศักราชที่ 1927: กำเนิดโทรทัศน์
หลังจากมีการพัฒนาวิทยุ การส่งภาพเป็นขั้นตอนต่อไป โทรทัศน์ในยุคแรกใช้ดิสก์แบบเชิงกลในการสแกนภาพ สมัยเป็นวัยรุ่นในรัฐยูทาห์ ฟิโล ที. ฟาร์นส์เวิร์ธ เชื่อมั่นว่าระบบกลไกจะไม่สามารถสแกนและประกอบภาพได้หลายๆครั้งในหนึ่งวินาที มีเพียงระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่จะทำเช่นนั้นได้ ในปี 1922 ฟาร์นส์เวิร์ธ ในวัย 16 ปีได้วางแผนสำหรับระบบดังกล่าว จนกระทั่งปี 1927 เขาถึงได้ทำการส่งสัญญานโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก แบบ(หน้าจอ)เส้นแนวนอน

1937: Computer
Iowa State mathematician and physicist John Atanasoff designed the first electronic digital computer. It would use binary numbers (base 2, in which all numbers are expressed with the digits 0 and 1), and its data would be stored in capacitors. In 1939 he and his student Clifford Berry began building the Atanasoff-Berry Computer (ABC).

คริสต์ศักราชที่ 1937: กำเนิดคอมพิวเตอร์
นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ในรัฐไอโอวา จอห์น อะทานาซอฟฟ์ ได้ออกแบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรก ใช้เลขฐานสอง (ฐาน 2 ซึ่งตัวเลขทั้งหมดจะแสดงด้วยตัวเลข 0 และ 1) และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ (capacitor - noun - คาปาซิเตอร์) ในปี 1939 จอห์นและลูกศิษย์ของเขา คลิฟฟอร์ด แบรี่  เริ่มสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Atanasoff-Berry Computer (ABC)

1942: Nuclear power
As part of the Manhattan Project to build the first atomic bomb, it was necessary to understand nuclear reactions in detail. On December 2 underneath the football stands at the University of Chicago, a team of physicists led by Enrico Fermi used uranium to produce the first self-sustaining chain reaction.

คริสต์ศักราชที่ 1942: กำเนิดพลังงานนิวเคลียร์
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตันที่สร้างระเบิดปรมาณูลูกแรก มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างละเอียด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ทีมนักฟิสิกส์ที่นำโดย เอนรีโก แฟร์มี ใช้ยูเรเนียมสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่แบบยั่งยืนครั้งแรก ใต้อัฒจันทร์ฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยชิคาโก 

History of Technology - Transistor
History of Technology - Transistor
wikimedia.org1947: Transistor
On December 23 Bell Labs engineers John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley gave the first public demonstration of the transistor, an electrical component that could control, amplify, and generate current. The transistor was much smaller and used less power than vacuum tubes and ushered in an era of cheap small electronic devices.

คริสต์ศักราชที่ 1947: กำเนิดทรานซิสเตอร์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม วิศวกรของ Bell Labs จอห์น บาร์ดีน, วอลเตอร์ แบรทเทน  และ วิลเลี่ยม ชอคลีย์ ได้สาธิตการทำงานของทรานซิสเตอร์ในที่สาธารณะเป็นครั้งแรก ซึ่งทรานซิสเตอร์เป็นส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่สามารถควบคุม ขยาย (amplify - verb - แอมพลิไฟ) และสร้างกระแสไฟฟ้าได้ ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่ามากและใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดสุญญากาศ  (vacuum tube - compound noun -แวค'คิวอัม ทูบ)  และนำไปสู่ (usher - verb - อัช'เชอะ) ยุคของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic devices - noun - อิเลคทรอนิค ดิไวซฺิส)  ขนาดเล็กราคาถูก

 
History of Technology - Spaceflight
History of Technology - Spaceflight
wikimedia.org


1957: Spaceflight
The Soviet Union surprised the world on October 4, when it launched the first artificial satellite, Sputnik 1, a small 83.6-kg (184.3-pound) metal sphere. The space race began between the Soviet Union and the United States, opening up a new front in the Cold War.

คริสต์ศักราชที่ 1957: กำเนิดยานอวกาศ
สหภาพโซเวียตสร้างความประหลาดใจให้กับโลกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เมื่อมีการปล่อย (launch - verb -ลอนชฺ) ดาวเทียม (satellite - noun - แซท'ทะไลทฺ) ประดิษฐ์ดวงแรก ซึ่งก็คือ สปุตนิก 1 ซึ่งเป็นทรงกลมโลหะขนาดเล็ก 83.6 กก. (184.3 ปอนด์) การแข่งขันในอวกาศเริ่มต้นขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามเย็น (cold war - compound noun - โคลด์ วอร์)

History of Technology - Personal Computer Altair
History of Technology - Personal Computer Altair
www.i-programmer.info


1974: Personal computer
The first computers that emerged after World War II were gigantic, but, with advances in technology, especially in putting many transistors on a semiconductor chip, computers became both smaller and more powerful. Finally, they became small enough for home use. The first such personal computer was the Altair, which was soon supplanted in 1977 by the Apple II, the TRS-80, and the Commodore PET.

คริสต์ศักราชที่ 1974: กำเนิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีขนาดมหึมา (gigantic - adj - ไจแกน'ทิค) แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางทรานซิสเตอร์จำนวนมากบนชิปเซมิคอนดักเตอร์ คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในที่สุดพวกมันก็เล็กพอสำหรับใช้ในบ้าน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกคือ Altair ซึ่งต่อมาถูกแทนที่โดย Apple II, TRS-80 และ Commodore PET ในปี 1977

History of Technology - Internet
History of Technology - Internet 
amazonaws.com


1974: Internet
Vinton Cerf and Robert Kahn produced the TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), which describes how data can be broken down into smaller pieces called packets and how these packets can be transmitted to the right destination. TCP/IP became the basis for how data is transmitted over the Internet.

คริสต์ศักราชที่ 1974: กำเนิดอินเทอร์เน็ต
วินตัน เซิร์ฟและโรเบิต คาห์น ช่วยกัน ออกแบบ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งอธิบายว่าข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ตได้อย่างไร และแพ็กเก็ตเหล่านี้สามารถส่งไปยังปลายทางอย่างถูกต้องได้อย่างไร TCP/IP กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2012: CRISPR
American biochemist Jennifer Doudna and French microbiologist Emmanuelle Charpentier developed CRISPR-Cas9, a method for editing genes—that is, making changes to DNA sequences. Gene editing has the potential to treat many diseases but also opens up the ethical gray area of creating designer humans.

คริสต์ศักราชที่ 2012: กำเนิดCRISPR 
นักชีวเคมีชาวอเมริกันเจนนิเฟอร์ เดาด์นา และนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส  เอ็มมานูเอล ชาร์เพนทิเยร์ ได้พัฒนา CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขยีน (gene - noun - จีน) นั่นคือการเปลี่ยนแปลงลำดับดีเอ็นเอ การแก้ไขยีนมีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆ แต่ก็ได้เปิดพื้นที่สีเทาด้านจริยธรรมในการสร้างนักออกแบบมนุษย์ด้วย

2017: Artificial intelligence
The team behind the AlphaGo artificial intelligence program announced that it had become the world’s best Go player. Go is a game with very simple rules but many possible positions. The previous year AlphaGo had defeated the great player Lee Sedol in a match 4–1. AlphaGo then played itself and, through continual improvement, was able to defeat the version that had defeated Lee, 100–0. Through machine learning, AlphaGo had become better at the game than any human.

คริสต์ศักราชที่2017: ปัญญาประดิษฐ์
ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence (AI) - noun - อาร์ทิฟิช'เชิล อินเทล'ลิเจินซฺ)ที่เรียกว่า AlphaGo ได้ประกาศว่าได้กลายเป็นผู้เล่น โกะ หรือหมากล้อม ที่ดีที่สุดในโลก โกะ เป็นเกมที่มีกฎง่ายๆ แต่มีตำแหน่งที่เป็นไปได้มากมาย ปี 2016 AlphaGo เอาชนะ ผู้เล่นโกะที่ยอดเยี่ยม ชื่อ อี เซ-ดล (Lee Sedol) 4 ต่อ 1 เกม จากนั้น AlphaGo ได้แข่งกับตัวเองและ ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แล้วก็สามารถเอาชนะเวอร์ชันที่เอาชนะ อี เซ-ดลได้ 100 ต่อ 0 เกม จากการเรียนรู้ของเครื่องเอง (machine learning ML - มะชีน เลินนิ่ง) AlphaGo สามารถเล่นเกมได้ดีกว่ามนุษย์ทุกคน

Share:

0 comments:

Post a Comment