Thursday, July 23, 2015

เปิด-ปิด ภาษาอังกฤษเปิดปิด
เปิด ปิด
source: featurepics.com

opencloseshut, unlock,  lock, turn on, turn off, switch on, switch off, cap, uncap

วันนี้ในเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอยากจะนำเอาคำง่ายๆที่เราใช้ทุกวันพูดคุยให้ฟัง(อ่าน) ซึ่งก็คือคำว่าเปิดและปิด คำว่าเปิดและปิดในภาษาอังกฤษมีใช้อยู่หลายคำด้วยกัน ซึ่งมีทั้งที่ใช้ในความหมายเดียวกันและที่แตกต่างกัน
คำว่าเปิดและปิดในภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือคำว่า open , close, shut ซึ่งใช้ได้ครอบจักรวาลเกือบทุกกรณี  เช่น เปิดประตู ภาษาอังกฤษเราก็พูดง่ายๆว่า open the door จะเป็นประตูอะไรก็ได้ทั้งนั้น ส่วนปิดประตูก็จะเป็น close the door หรือ  shut the door (สามคำนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยา)
หรือจะใช้กับร่างกายเราเช่น
open/close your eyes ลืมตา/หลับตา
close your mouth fully when you gargle ปิดปากให้สนิทตขณะที่กลั่วคอ
open/close your mouth อ้าปาก/ปิดปาก

line up
closed
Source:searchenginewatch.com
ในกรณีเปิดบัญชีปิดบัญชีธนาคาร เราก็ใช้คำว่า open และ close
open a bank account -โอเพิน อะ แบงคฺ อะเคานทฺ - เปิดบัญชีธนาคาร
close a bank account -โคลส อะ แบงคฺ อะเคานทฺ - ปิดบัญชีธนาคาร

open the door/way to something  เปิดโอกาส
English study could open doors for a better career.
การเรียนภาษาอังกฤษช่วยเปิดโอกาสให้ได้งานที่ดีขึ้น

Research on genes should open the door to exciting new medical treatments.
การวิจัยเรื่องยีนน่าจะเปิดโอกาสที่น่าตื่นเต่นให้กับการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่

open somebody's eyes (to something) เปิดโลกทัศน์
This technology will open your eyes to the new world of photography.
เทคโนโลยีนี้จะเปิดโลกทัศน์ของคุณไปสู่โลกใหม่ของการถ่ายภาพ

open your mind (to something) เปิดใจ (เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ)
You should open your mind to new ideas as it may lead to new opportunity.
คุณควรเปิดใจรับความคิดใหม่ๆเพราะมันอาจจะพาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆ

open, closed
มีอีกสองคำที่ใช้ในความหมายที่แปลว่าเปิดหรือปิด คือคำว่า open และ closed สองคำนี้เป็นคำ adjective ใช้ต่างจากข้างบนที่เป็นคำกริยา เช่น
The library is closed on Monday and on public holiday.
ห้องสมุดปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัดฤกษ

Temple of the dawn is open daily from 08:30 to 17:30.
วัดอรุณเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวาลา 8:30 ถึง 17:30.

All the windows are closed, please help to open them all.
หน้าต่างทุกบานปิด ช่วยเปิดทุกๆบานด้วยนะ

the door is open คำนี้นอกจากจะแปลว่าประตูเปิดอยู่ ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า มีโอกาสเปิดรออยู่ เช่น
We're told that the door is open to student who is good in science to study abroad.
พวกเราได้ยินมาว่ามีโอกาสเปิดรอให้นักเรียนที่เก่งวิทยาศาตร์ไปเรียนต่อต่างประเทศ

an open mind (noun)/open minded (adj.)  แปลว่า เปิดใจ
It's important to keep an open mind as you study the topic.
It's important be open minded as you study the topic.
มันสำคัญมากที่ต้องเปิดใจขณะที่คุณอ่านเรื่องนี้

keep your eyes/ears open มีสติ รอบคอบ เปิดหูเปิดตาให้กว่างเผื่อว่าจะมีอะไร (ที่สำคัญหรือันตราย) เกิดขึ้น มีสำนวนสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจของ Benjamin Franklin ที่มีคำนี้อยู่ด้วย เขากล่าวไว้ว่า

Keep your eyes wide open before marriage. Half shut afterward.
คำแปลก็น่าจะประมาณว่า ก่อนแต่งงานควรคิดพิจารณาเลือกคู่ครองอย่างรอบครอบถี่ถ่วน แต่หลังจากจากแต่งไปแล้วควรจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้าง (หลับตาเอาไว้ข้างหนึ่งจะได้มองไม่เห็นข้อเสียของกันและกัน) ถึงจะอยู่กันยืด

unlock, lock สองคำนี้ เป็นอีกคำที่แปลว่า เปิดและปิด แต่มีในที่แตกต่างกันนิดหนึ่ง lock เราใช้ในกรณี ปิดล๊อคโดยใช้กุญแจ หรือปิดล๊อคลูกบิด หรือล๊อครถเป็นต้น ส่วน unlock ก็ตรงกันข้ามกันแปลว่าเปิดล๊อค คำว่า lock แปลว่าขังไว้ก็ได้ ในรูปประโยค lock someone somewhere ในความหมายที่ว่า ขังไว้ที่ใหน อาจจะใช้คำว่า shut แทนก็ได้ shut someone somewhere แต่จะใช้คำว่า close ไม่ได้

ตัวอย่าง

Did you lock the door before you go out.
คุณปิดประ(ล๊อค)ตูก่อนที่จะออกไปข้างนอก

I lost my key and I could not unlock the door.
ผมทำกุญแจหาย และเปิด(ล๊อค)ประตูไม่ได้

We use the remote to unlock the car.
เราใช้รีโมทเปิดล๊อครถ

นอกจากนั้น lock ยังแปลว่าปิดประตูขังไว้ เช่น ​
He locks the dog in the cage before going to work everyday.
เขาขังหมาไว้ในกรงก่อนไปทำงานทุกวัน

They shut her in her bedroom.
พวกเขาขังเธอไว้ในห้องนอนของเธอ

I accidentally locked myself out of my bedroom and my daughter unlock the door for me.
ผมเผลอปิดล๊อคประตูห้องนอนแล้วเข้าห้องไม่ได้ ลูกของผมเปิด(ล๊อค) ประตูให้

turn on, turn off, switch on, switch off มาถึงอีกสองคำที่ใช้ในความหมายเปิดและปิด turn on และ turn off แต่สองคำนี้ใช้ในกรณีการเปิดหรือปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรอย่างเช่น ทีวี (telvision) เครื่องยนต์ (engine) ไฟฟ้า (light) คอมพิวเตอร์ (computer) ก๊อก (tap/faucet) วิทยุ (radio) แอร์  (air conditioner) พัดลม (fan) เครื่องฟอกอากาศ (air purifier) สัญญาณกันขโมย (burglar alarm)และอื่นๆ ซึ่งการเปิดหรือปิดทำโดยการ กดปุ่ม (button) หรือ สวิตช์ (switch) หรือโดยการใช้กุญแจ หรือโดยการหมุน ซึ่งคำที่ใช้ในความหมายเดียวกันก็คือ switch on กับ switch off 

วิธีใช้คำเหล่านี้
จะวางสิ่งที่เราจะ เปิดหรือปิด ไว้ที่ ตรงกลางระหว่าง turn/swtich กับ on/off หรือ ข้างหลัง on/off เลย ก็ได้แล้วแต่สะดวก

turn something on/off
turn on/off something
switch something on/off
switch on/off something

ตัวอย่าง
John turned on the radio while I was sleeping.
จอร์นเปิดวิทยุ ขณะที่ผมหลับอยู่

Jane has a television turned on and always forget to turn it off before going to bed.
เจนเปิดทีวิแล้วชอบลืมปิดก่อนเข้านอนตลอด

Can you please turn off the light before you leave?
ช่วยปิดไปให้ด้วยก่อนออกไป

Could you turn on the engine for me please?
ช่วยเปิดเครื่องให้หน่อย

My kids turn the air conditioner on in every rooms.
ลูกๆของผมเปิดแอร์ที่อยู่ในทุกๆห้อง

There are hot tap and cold tab provided in the bathroom.
มีก๊อกน้ำเย็นกับน้ำร้อนให้ด้วยในห้องน้ำ

Jack turned on his computer and checked his email.
แจคเปิดคอมพิวเตอร์และก็เช็คอีแมวของเขา

Hey, how do I turn this thing off? It is very annoying.
เฮ้ย ผมจะปิดไอ้เจ้านี้ยังใง มันน่ารำคาญมาก

The air purifier is operated by switch it on by pushing this button and when you want to switch it off you just press the same button again.
เครื่องฟอกอากาศทำงานโดยการเปิดที่ตรงปุ่มนี้ และถ้าต้องการปิดก็เพียงแต่กดที่ตรงปุ่มเดิม

From the manual, we need to switch on the power first.
ตามคู่มือเราต้องเปิดใช้พลังงานเป็นอันดับแรก

Sweetie, make sure the burglar alarm is switched on before we go.
ที่รัก อย่าลืมเปิดเครื่องสัญญาณกันขโมยก่อนที่เราจะไปนะ

cap, uncap การเปิดหรือปิด ขวดพวกน้ำอัดลม ที่มีฝาจีบ (ซึ่งฝาจีบจะเรียกว่า bottle cap) จะใช้คำว่า cap หรือ uncap เช่น

You need to uncap this bottle with this bottle opener.
คุณต้องเปิดขวดด้วยที่เปิดขวดนี้

Please put the cap back on when you finish.
ปิดขวดด้วยฝาขวดนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนะ

Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
open (V, ADJ)โอ'เพินเปิด
close (V)โคลสปิด
shut (V)ชัทปิด
closed (ADJ)โคซดฺปิด
lock (V)ลอคปิดลอค
unlock (V)อันลอคเปิดลอค
turn on (V)เทินออนเปิด
turn off (V)เทิร์นออฟปิด
switch on (V)สวิทช์ ออนเปิด
switch off (V)สวิทช์ ออฟปิด
uncap (V)อันแคพเปิดขวด(ฝาจีบ)
cap (N)แคพฝาจีบ
stopper (V)สทอพ'เพอะปิดขวด(ฝาจุก)queue-jumper
amazonaws.com


Read more at:
Share:

1 comment: