Wednesday, May 27, 2015

รถของเล่น ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรtoy car
source: dreamstime.com

รถ ภาษาอังกฤษ คือคำว่า car ส่วน ของเล่น ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า toy นำสองคำมารวมกันกลายเป็น toy car

​คำประเภทคำอ่านความหมาย
toy(N)ทอยของเล่น
car(N)คาร์รถยนต์
airplane(N)แอร์เพลนเครืองบิน

รถของเล่น เราจะเรียกว่า toy car
เมื่อเราเอาคำว่า toy ไปไว้หน้าคำใหน คำนั้นก็จะมีความหมายว่าของเล่น
เช่น
a toy car
a toy dog
a toy lion
a toy/doll house
a toy airplane

ตัวอย่างประโยค
The baby is playing with his toy dog.
เจ้าตัวเล็กกำลังเล่นกับหมาของเล่น

Do you want daddy to buy you a new toy car?
อยากให้พ่อซื้อรถของเล่นคันใหม่ให้หรือเปล่า

After playing with your toy airplanes, don't forget to put them away.
หลังจากเล่นกับเครื่องบินของเล่นอย่าลืมเก็บมันไว้ที่เดิมด้วยนะ


Share:

0 comments:

Post a Comment